errors.8192.1 (8192): mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead [ SYSPATH/classes/database/driver/mysql.php, line 61 ]
Regulamin Szydłowieckiej Ligi Piątek Piłkarskich

Regulamin Szydłowieckiej Ligi Piątek Piłkarskich

Sezon: 2012/2013

Organizatorzy:

Paweł Bloch i Artur Marszałek, zwani dalej organizatorami, nadzorują prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem. Ponadto organizatorzy:

 • Opracowują terminarz spotkań.
 • Weryfikują wyniki spotkań.
 • Rozpatrują protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek
 • Dokonują obsady sędziowskiej.
 • Prowadzą ewidencję zawodników oraz statystyki rozgrywek.

Terminy i miejsce rozgrywek:

 • Rozgrywki są prowadzone zgodnie z terminarzem podanym do wiadomości przed inauguracją rozgrywek w systemie jesień-wiosna
 • Spotkania ligowe rozgrywane są w niedzielę od godz. 10.00 na boisku o nawierzchni  ze sztuczną trawą kompleksu boisk Orlik 2012, mieszczącego się przy ulicy Sportowej w Szydłowcu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów i miejsca rozgrywania spotkań z przyczyn merytorycznych.

Organizacja gry:

 • Drużyna może „oddać” w jednej rundzie dwa walkowery.
 • „Oddanie” następnego spotkania walkowerem w danej rundzie, powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek. W przypadku, gdy drużyna wycofana zostanie w ciągu pierwszych 5 kolejek, spotkania z jej udziałem zostaną uznane jako nieodbyte. W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała więcej niż 5 kolejek wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną zaliczone, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 3:0.
 • Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz.
 • W szczególnych przypadkach przysługuje prawo zwrócenia się do organizatorów z wnioskiem o przełożenie spotkania. Potwierdzony winien być przez kapitanów obydwu drużyn na tydzień przed planowym terminem meczu, wynikającym z terminarza rozgrywek, wraz z ustalonym nowym terminem rozegrania meczu.
 • Spotkania trzech ostatnich kolejek nie mogą być przekładane na termin późniejszy, można natomiast rozegrać mecz w terminie wcześniejszym (awansem), powiadamiając o tym fakcie odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed planowym meczem) organizatorów. Niezbędna jest również zgoda kapitana drużyny przeciwnej.

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek:

 • Do rozgrywek SZLP zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez organizatorów regulaminowe formalności takie jak:
 • pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać: dokładną nazwę drużyny, numer telefonu kontakowego i adres korespondencyjny przedstawiciela druzyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno-organizacyjnych; listę zgłoszeń zawodników z danymi okreslonymi w par. V pkt. 3
 • wpłacenie wpisowego w wysokości 150 zł.

Zgłoszenia zawodników do gry:

 • Drużyna może liczyć minimalnie 6, maksymalnie 18 zawodników.
 • W rozgrywkach SZLP mogą brać udział wyłącznie amatorzy. Za amatorów uważa się zawodników, którzy w okresie od rozpoczęcia danego sezonu SZLP (2 września 2012) nie biorą udziału w meczach wszystkich kategorii wiekowych, wszystkich szczebli rozgrywek organizowanych przez Ekstraklasę S.A., PZPN oraz wszystkie OZPN-y. Przepis ten nie dotyczy osób powyżej 40 roku życia.
 • Pisemne zgłoszenie zawodników powinno zawierać ich dokładne dane osobowe tj. imię i nazwisko, w przypadku zawodnika niepełnoletniego – numer dowodu ojca lub matki. Od zawodników, którzy nie mają ukończonych 18 lat (najmłodszy zawodnik musi mieć ukończone 16 lat) wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub opiekunów. Zgłoszenie powinno być dostarczone do organizatora wraz z listą zgłoszeniową.
 • Dowodem przynależności zawodnika do drużyny jest wpis na listę zgłoszeń.
 • Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
 • Po zakończenie I rundy rozgrywek drużyny mogą dokonywać zmian w składzie sankcji. Zmiany zawodników w trakcie rundy, bądź dopisanie nowego zawodnika jest możliwe wyłącznie po wniesieniu opłaty 50 zł. Zgodę na grę nowego zawodnika ligi muszą wyrazić organizatorzy ligi.

Protesty:

 • Drużyna zgłaszająca protest musi dostarczyć go na piśmie do organizatora rozgrywek następnego dnia /dzień roboczy/ po rozegranym meczu. Organizator rozstrzyga spór i informuje zainteresowane strony najpóźniej 3 dni od dnia złożenia protestu. Organizator nie ma obowiązku informowania o wpłynięciu protestu nie zainteresowane strony. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100,00 zł. Protest rozpatrywać będzie komisja powołana przez organizatora rozgrywek. W przypadku nieuzasadnionego protestu kaucja przepada.

Zmiana i rozszerzenie nazwy zespołu:

 • Nazwy drużyny w trakcie trwania rozgrywek nie można zmieniać. Dopuszczalne jest tylko rozszerzenie nazwy, po spełnieniu następujących warunków:
  • zawiadomić pisemnie organizatorów o chęci rozszerzenia nazwy i podać proponowaną nazwę
  • wpłacić do organizatorów kwotę 50,00 zł

Przepisy i zasady gry:

 • W rozgrywkach SZLP obowiązują przepisy gry w piłkę nożną ze zmianami ustalonymi na zebraniu uczestników Ligi
 • Drużyny rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”. Mecze trwają 2 x 15 min. z przerwą między połowami 2 min.
 • Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 • Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt.
 • W sezonie zgłoszone zespoły rozgrywają po dwa spotkania systemem „każdy z każdym” w cyklu jesień wiosna.
 • O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
  • liczba zdobytych punktów
  • bezpośrednie pojedynki -w przypadku zdobycia jednakowej ilości pkt przez więcej niż dwie drużyny, sporządzana jest nowa tabela uwzględniająca tylko spotkania zainteresowanych drużyn i zawierająca:
  • ilość zdobytych punktów
  • różnicę bramek
  • ilość bramek strzelonych.

Badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników:

 • Zawodników każdej drużyny obowiązują aktualne badania lekarskie. Zawodnik nie posiadający aktualnych badań lekarskich nie może brać udziału w grze.
 • Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem w rozgrywkach SZLP drużyny dokonują we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w lidze osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.
 • Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników biorących udział w rozgrywkach oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w razie kontuzji lub urazu zawodnika.
 • W czasie trwania rozgrywek organizatorzy nie zabezpieczają opieki medycznej.

Sankcje karne:

 • W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień /żółta kartka/  oraz wykluczeń /czerwona kartka/. Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody, zgodnie z przepisami gry obowiązującymi w piłce nożnej.
 • Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez organizatorów.
 • Zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia automatycznie nie może brać udziału w najbliższym spotkaniu swojej drużyny.

Wymiar kar:

 • Kara zakazu gry w jednym meczu – za przewinienie polegające na otrzymaniu przez zawodnika drugiego kolejnego napomnienia (żółta kartka) – nie stosuje się po wybraniu opcji kary czasowej.
 • Kara zakazu gry w dwóch kolejnych meczach – za przewinienie polegające na wykluczeniu z gry (czerwona kartka) – ocena sędziego i organizatorów.
 • Zawodnicy rezerwowi podlegają władzy i jurysdykcji sędziego niezależnie od tego, czy bierze udział w grze, czy też nie.
 • Każda drużyna musi posiadać wpisanego do protokołu kapitana i tylko on jest uprawniony zwracać się do sędziego w sprawach związanych ze spotkaniem.
 • Organizatorzy mają prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji, gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu do odpowiedniego pkt. niniejszego regulaminu.

Dane techniczne:

Ilość zawodników:

 • 6 w tym bramkarz
 • minimum przy rozpoczęciu 5
 • minimum w czasie gry 3 + 1 bramkarz,
 • zmiany w przerwach w grze przy linii środkowej boiska.

Ubiór:

 • zespoły uczestniczące w rozgrywkach winny posiadać komplety strojów (za takowe uważa się jednolite koszulki z naniesionymi numerami), w przypadku przybycia na mecz dwóch zespołów w identycznych lub podobnych strojach, obowiązek zmiany spoczywa na drużynie wymienionej w terminarzu na pierwszej pozycji (zakłada koszulki organizatora)
 • ochraniacze - nie wymagane
 • bramkarz - może grać w długich lub w krótkich spodenkach
 • obuwie - miękkie z gumową podeszwą – (bezwzględny zakaz gry w tzw. wkrętach)
 • strój - jednolity z naniesionymi numerami

Czas trwania gry:

 • Czas trwania gry wynosi 2 x 15 minut
 • Okres trwania każdej połowy powinien być wydłużony o czas umożliwiający wykonanie rzutu karnego.

Rozpoczęcie gry:

 • Przed rozpoczęciem gry za pomocą monety sędzia dokonuje losowania połowy boiska. Zespół który wygra losowanie ma prawo wyboru połowy boiska, przegrywający rozpoczyna grę. Rozpoczęcie gry musi być poprzedzone gwizdkiem sędziego. Piłka jest w grze w momencie gdy leżąc nieruchomo w punkcie środkowym boiska zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny rozpoczynającej grę. Wszyscy zawodnicy muszą przebywać na swoich własnych połowach boiska, a każdy zawodnik drużyny przeciwnej musi się znajdować w odległości nie mniejszej niż 3 m od piłki. Zawodnik rozpoczynający grę nie może jej zagrać ponownie zanim nie zostanie zagrana przez innego zawodnika
 • Po zdobyciu bramki grę należy wznowić podobnie jak to przedstawiono wyżej, rozpoczęcie gry należy do zawodnika drużyny która straciła bramkę.
 • Z rozpoczęcia gry można zdobyć bramkę bezpośrednio po dotknięciu przez drugiego zawodnika.
 • Po upływie pierwszej połowy spotkania zespoły zamieniają się na połowy boiska, a wznowienie gry należy do zawodnika drużyny przeciwnej od tej, która grę rozpoczynała

Jak zdobywa się bramkę:

 • Bramka jest zdobyta prawidłowo, jeśli piłka całym swoim obwodem, po ziemi lub w powietrzu przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i nie popełnił przy tym faulu jej zdobywca ani inny członek jego drużyny. Sędzia uzna również bramkę w sytuacji, gdy jej zdobycie poprzedziła niezgodna z przepisami interwencja zawodników drużyny broniącej (przywilej korzyści).

Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie:

Drużyna, której zawodnik rozmyślnie dokona jednego z jedenastu niżej wymienionych przewinień:

 • kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika
 • uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub plunie na niego,
 • podstawi nogę przeciwnikowi powodując jego upadek,
 • zaatakuje przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny,
 • zaatakuje przeciwnika z tyłu mimo że ten mu nie przeszkadza,
 • zatrzyma przeciwnika,
 • odpycha przeciwnika,
 • zatrzyma przeciwnika barkiem /atak ciałem/,
 • skoczy na przeciwnika,
 • zagra piłkę ręką,
 • wykona wślizg zostanie ukarana rzutem wolnym bezpośrednim, który wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia. Gdy jednego z jedenastu w/w przewinień dokona zawodnik drużyny przeciwnej we własnym polu karnym, to jego drużyna zostaje ukarana rzutem karnym bez względu na miejsce położenia piłki (za wyjątkiem zagrania wślizgiem, który karany jest rzutem pośrednim) pod warunkiem że znajduje się ona w grze.

Drużyna, której zawodnik popełni jedno z czterech następujących przewinień polegających na:

 • graniu w sposób niebezpieczny tzn., gdy w zasięgu gry zawodnik:
  • podnosi zbyt wysoko nogę (powyżej biodra przeciwnika),
  • pochyla zbyt nisko głowę (poniżej biodra przeciwnika),
  • w podskoku wysuwa nogę w kierunku przeciwnika ,
  • atakuje piłkę nogą wyprostowaną do przodu,
  • wybija lub usiłuje wybić piłkę nogą z rąk bramkarza, względnie głową gdy bramkarz trzyma piłkę przy piersi,
  • wysuniętą nogą utrudnia bramkarzowi wprowadzenie piłki do gry
 • rozmyślnym przeszkadzaniu przeciwnikowi bez zamiaru zagrania piłki tzn. przebiega pomiędzy nim a piłką lub manewrowaniem tułowia utrudnia mu dostęp do piłki.
 • po wznowieniu atakowaniu bramkarza za wyjątkiem, gdy znajduje się on poza własnym polem karnym.
 • przetrzymywaniu, będąc bramkarzem piłki nogami lub rękami dłużej niż 5 sekund pomimo opuszczenia wcześniej przez piłkę linii środkowej boiska lub zagrania jej przez przeciwnika zostanie ukarana rzutem wolnym pośrednim, który wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia. Jeżeli przewinienie miało miejsce w polu bramkowym drużyny broniącej to rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia.

Zawodnik powinien być ukarany karą napomnienia (żółta kartka lub kara minutowa) w sytuacji, gdy dopuści się jednego z niżej wymienionych przewinień:

 • słownie lub czynnie wyraża swoje niezadowolenie z decyzji sędziego,
 • rozmyślnie zagra piłkę ręką ,
 • rozmyślnie zatrzyma przeciwnika za koszulkę,
 • rozmyślnie zatrzyma przeciwnika rękami lub ciałem,
 • rozmyślnie podłoży nogę przeciwnikowi powodując jego upadek,
 • nie powstrzyma się od kopnięcia lub uderzenia przeciwnika lub współpartnera,
 • nie zachowa na polecenie sędziego odległości 3 metrów od piłki w czasie wykonywania rzutu wolnego przez drużynę przeciwną,
 • odkopnie lub odrzuci piłkę po gwizdku sędziego,
 • podczas zmiany lotnej wejdzie na boisko zanim jego współpartner je opuści (6 zawodników jednej drużyny na boisku)
 • wejdzie lub opuści boisko w miejscu, które znajduje się poza strefą zmian,
 • celowo zagra piłkę przed gwizdkiem sędziego, reklamując wcześniej odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki.
 • wyskoczy z muru po gwizdku sędziego, lecz przed wprowadzeniem piłki do gry podczas wykonywania rzutu wolnego przez drużynę przeciwną
 • popełni innego rodzaju czyn, który sędzia uzna za nie sportowe zachowanie się.

Zawodnik musi być ukarany wykluczeniem z gry (czerwona kartka, kary meczu itd.) w sytuacji, gdy dopuści się jednego z niżej wymienionych przewinień.

 • po otrzymaniu napomnienia dopuści się kolejnego przewinienia podlegającego karze napomnienia (druga żółta kartka)
 • dopuści się rozmyślnego przerwania w sposób niedozwolony akcji przeciwnika będącego w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki (zatrzymanie za koszulkę, zatrzymanie rękami, zatrzymanie piłki ręką wykonanie wślizgu - tzw. „akcja ratunkowa”
 • gwałtownie protestuje przeciwko decyzji sędziego głównego, używając przy tym słów wulgarnych lub obraźliwych.
 • rozmyślnie kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika lub współpartnera
 • rozmyślnie uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub współpartnera
 • popełni innego rodzaju czyn, który sędzia zakwalifikuje jako wybitnie nie sportowe zachowanie się. Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych. Za zawodnika wykluczona z gry nie może nikt wejść, a jego drużyna do końca meczu gra w osłabieniu.

Rzut wolny:

Rzuty wolne dzielą się na dwie grupy:

 • bezpośrednie, z których można uzyskać bramkę bezpośrednio na drużynie, która zawiniła
 • pośrednie, z których bramka może być zdobyta tylko wtedy, kiedy piłka zanim wpadnie do bramki zostanie dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika poza wykonawcą rzutu.
 • Przy wykonywaniu rzutu wolnego piłka musi leżeć nieruchomo a wykonawca rzutu wolnego nie może ponownie zagrać piłki, zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika. W przypadku, gdy wykonawca rzutu wolnego zagra piłkę ponownie zanim dotknie ją inny zawodnik to sędzia zarządzi wykonanie rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia.
 • Jeżeli piłka po prawidłowo wykonanym rzucie pośrednim lub bezpośrednim spoza własnego pola karnego nie dotknięta przez innego zawodnika, wpadnie do bramki wykonawcy rzutu, to gra zostanie wznowiona rzutem z rogu.
 • Jeżeli z wykonanego rzutu wolnego pośredniego piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika uprzednio nie dotykając żadnego z zawodników to gra zostanie wznowiona rzutem od bramki.
 • Podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej mają obowiązek znajdować się co najmniej 3 metry od piłki, do czasu aż znajdzie się ona w grze tzn. od momentu gdy zostanie kopnięta przez jego wykonawcę i poruszy się. Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego przeciwnik znajduje się bliżej od piłki niż wymagana odległość - rzut należy powtórzyć. W sytuacji, gdy rzut wolny wykonuje drużyna broniąca z własnego pola karnego, to piłka jest w grze w momencie gdy kopnięta przez wykonawcę bezpośrednio opuści pole karne. W przypadku, gdy drużyna poszkodowana reklamuje odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki, wykonanie rzutu wolnego musi być poprzedzone sygnałem gwizdkiem, o czym sędzia winien poinformować wykonawcę rzutu. Jeżeli zawodnik reklamujący nieprawidłową odległość przeciwników od piłki, nie czekając na sygnał gwizdkiem wykona rzut wolny, wykorzystując nieuwagę sędziego zajętego ustawianiem zawodników drużyny broniącej, winien być ukarany napomnieniem (ż.k.) a rzut wolny bez względu na jego wynik należy powtórzyć. W sytuacji korzystnej dla drużyny poszkodowanej sędzia może zezwolić na wykonanie rzutu wolnego bez sygnału gwizdkiem, mimo nie zachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej (przywilej korzyści).
 • W celu odróżnienia rzutu wolnego pośredniego od rzutu wolnego bezpośredniego, sędzia dyktując rzut wolny pośredni unosi swoje ramię z wyciągniętą ręką nad głową do momentu aż zagrana piłka zostanie dotknięta przez innego zawodnika, względnie wyjdzie z pola gry.
 • Jeżeli drużyna nie wykona rzutu wolnego w ciągu 5 sekund, licząc od momentu, kiedy zawodnik wszedł w posiadanie piłki sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
 • Naruszenia (sankcje)

jeżeli zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy pkt. XVII

  • rzut wolny będzie powtórzony (jeżeli bramka nie zostanie zdobyta)
  • rzut wolny nie będzie powtórzony (jeżeli bramka zostanie zdobyta)
 • jeżeli współpartner wykonawcy rzutu wolnego naruszy przepisy pkt. XVII
  • rzut wolny będzie powtórzony (jeżeli bramka zostanie zdobyta)
  • rzut wolny nie będzie powtórzony (jeżeli bramka nie zostanie zdobyta)
 • jeżeli wykonawca rzutu wolnego naruszy przepisy pkt. XVII
  • sędzia przyzna rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej, z miejsce gdzie nastąpiło naruszenie przepisów (w przypadku, gdy nastąpiło ono w polu karnym rzut wolny pośredni zostanie wykonany z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia)

Rzut karny:

 • Rzut karny dyktuje się za przewinienia popełnione na przeciwniku, przez drużynę broniącą w obrębie własnego pola karnego w sytuacji, gdy piłka jest w grze.
 • Rzut karny wykonuje się z punktu karnego znajdującego się na linii pola karnego, oddalonego 7 metrów od linii bramkowej.
 • Podczas wykonywania rzutu karnego wszyscy zawodnicy za wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej oraz wykonawcy rzutu, muszą się znajdować w obrębie boiska poza polem karnym w odległości, co najmniej 3 metrów od punktu karnego.
 • Bramkarz drużyny broniącej w momencie wykonywania rzutu karnego musi się znajdować na linii bramkowej odwrócony twarzą do wykonawcy rzutu.
 • Piłka w momencie wykonywania rzutu karnego musi leżeć nieruchomo w punkcie karnym a sędziemu musi być znany wykonawca rzutu.
 • Wykonanie rzutu karnego musi być poprzedzone gwizdkiem sędziego.

Rzut z autu:

 • Jeżeli piłka całym swoim obwodem znajdzie się poza linią boczną to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z autu.
 • Rzut z autu wykonuje się nogami na zasadach rzutu wolnego pośredniego. Zawodnicy drużyny przeciwnej winni się znajdować co najmniej 3 metrów od miejsca, z którego wykonywany jest rzut z autu. Z rzutu z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 • Naruszenia (sankcje). W przypadku gdy:
  • piłka zostanie wprowadzona do gry w sposób nieprawidłowy (tj. poza linią boczną) lub z ruchomej piłki to rzut z autu wykona zawodnik drużyny przeciwnej
  • wprowadzenie piłki do gry odbyło się z innego miejsca niż punkt w którym wyszła piłka poza linię boczną boiska to rzut z autu wykona zawodnik drużyny przeciwnej
  • zawodnik nie wykona rzutu z autu w ciągu 5 sekund, licząc od momentu gdy wykonawca znajdzie się w posiadaniu piłki, to rzut z autu wykona drużyna przeciwna
  • zawodnik wykonujący rzut z autu zagra piłkę ponownie zanim zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika, to sędzia przyznaje drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca w którym zawodnik powtórnie zagrał piłką
  • po zagraniu piłki z autu przez wykonawcę do własnego bramkarza, złapie on piłkę do rąk, to sędzia przyzna drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia

Rzut od bramki:

 • Rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza który stojąc w obrębie własnego pola karnego wprowadza ręką piłkę do gry.
 • Bramkarz nie może zdobyć bramki wyrzucając piłkę ręką.

Rzut z rogu:

 • Jeżeli piłka całym swoim obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linię bramkową z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i była zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny broniącej to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z rogu.
 • Rzut z rogu wykonywany jest z punktu przecięcia się linii bramkowej z linią boczną.
 • Podczas wykonywania rzutu z rogu piłka musi leżeć nieruchomo w punkcie rożnym a zawodnicy drużyny przeciwnej winni odsunąć się na odległości 3 metrów od punktu rożnego.
 • Z rzutu z rogu można zdobyć bramkę bezpośrednio.
 • Naruszenia (sankcje). W sytuacji, gdy:
 • rzut z rogu zostanie wykonany w sposób nieprawidłowy należy go powtórzyć
 • rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 5 sekund licząc od momentu kiedy wykonawca znajdzie się w posiadaniu piłki, to sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny broniącej z punktu wyznaczającego rzut z rogu
 • zawodnik wykonujący rzut z rogu zagra ponownie piłkę zanim zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika, to sędzia przerywa grę i przyznaje drużynie broniącej rzut wolny pośredni z miejsca, gdzie wykonawca rzutu rożnego ponownie zagrał piłkę.

Postanowienia końcowe:

 • Po zakończeniu sezonu przyznawane są nagrody rzeczowe (uzależnione od sponsorów) oraz puchary zwycięskim zespołom, a także zawodnikom, którzy uzyskali tytuł Króla Strzelców (tytuł ten przyznawany jest zawodnikowi, który zdobył najwięcej bramek w sezonie) i Najlepszemu Bramkarzowi (tytuł ten przyznawany jest zawodnikowi, który przepuścił najmniej bramek w sezonie).
 • Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji powyższego regulaminu. W kwestiach spornych lub nie zawartych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator.
 • Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przez uczestników SZLP.
 • Uczestnicy SZLP biorąc udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatorów swoich danych osobowych i wizerunku (zdjęcia) do promowania Ligi w mediach publicznych i Internecie.

Szydłowiecka Liga Piłkarska

Poz. Drużyna M P
1. logo Contra 9 25
2. logo Budki Szatan 9 16
3. logo Stare Wariaty 9 16
4. logo Format 9 15
5. logo Jackpot 9 15
6. logo Olimp Liceum 9 12
7. logo Nasz Szydłowiec Team 9 6
8. logo FC Zimbabe 9 0

Więcej

Gracz Gole
1. Michał Raciborski 23
2. Rafał Indyka 13
3. Mateusz Pejas 13
4. Sebastian Dereziński 12
5. Karol Niziołek 12
6. Aleksander Szyszka 12
7. Krzysztof Duda 11
8. Kamil Mosiołek 10
9. Łukasz Szyszka 9
10. Kacper Badowski 8

Więcej

 • 11 kolejka
  SZLPP
  Zdjęć: 7

Czytaj...

Szydłowiec - szydlowiec24.pl - Powiat Szydłowiecki Ogłoszenia Szydłowiec

MKS Szydłowianka

Szydłowianka Szydłowiec

Zaloguj się

kontakt@szlpp.szydlowiec24.pl | tel. 609 184 472